vårvete

wpb Oryx

God Avkastning i mellansverige

 

        NYHET 2017!

- Hög avkastningsförmåga
- Goda stråegenskaper
- Hög tusenkornvikt

Nu också godkänd som brödvete! (feb 2017)

WPB Oryx har en mycket hög avkastningspotential i hela Sverige och presterar en avkastning i absoluta toppen. WPB Oryx är något mer utmärkande i mellansverige. Goda kärnegenskaper och en hög tusenkornvikt (tkv). Den högre tusenkornsvikten medför en något högre utsädesmängd. Försök visar att WPB Oryx har en något lägre proteinhalt vilket till stor del är en "utspädningseffekt" genom den höga avkastningsförmågan. Detta visar att nya högavkastande sorter behöver mer kväve för att prestera en hög avkastning i kombination god proteinhalt. WPB Oryx har ett något kortare strå med en god stråstyrka. Medelhögt falltal, hög stärkelsehalt och god sjukdomsprofil med en hög motståndskraft mot mjöldagg och bladfläcksjuka. I svenska officiella försök sedan 2013.

Avkastning

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Server Error in '/' Application.

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Source Error:


Line 299:	public int spSdLog([global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string sessionid, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string useragent, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string userhostaddress, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="Int")] System.Nullable<int> exectime, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string varietyNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string parameterNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string yearNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string areaNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string lang, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string cropName)
Line 300:	{
Line 301:		IExecuteResult result = this.ExecuteMethodCall(this, ((MethodInfo)(MethodInfo.GetCurrentMethod())), sessionid, useragent, userhostaddress, exectime, varietyNames, parameterNames, yearNames, areaNames, lang, cropName);
Line 302:		return ((int)(result.ReturnValue));
Line 303:	}

Source File: d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs    Line: 301

Stack Trace:


[SqlException (0x80131904): Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.]
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +3242916
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +345
  System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +4927
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +442
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) +3140
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) +554
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) +475
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +386
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.Execute(Expression query, QueryInfo queryInfo, IObjectReaderFactory factory, Object[] parentArgs, Object[] userArgs, ICompiledSubQuery[] subQueries, Object lastResult) +457
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.ExecuteAll(Expression query, QueryInfo[] queryInfos, IObjectReaderFactory factory, Object[] userArguments, ICompiledSubQuery[] subQueries) +213
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Execute(Expression query) +421
  dcScseeddbDataContext.spSdLog(String sessionid, String useragent, String userhostaddress, Nullable`1 exectime, String varietyNames, String parameterNames, String yearNames, String areaNames, String lang, String cropName) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs:301
  AjaxResult.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\AjaxResult.aspx.cs:1040
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +109
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +68
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3321


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.6.81.0

 

Kärnavkastning årsvis

 
Område A-B
 
Område D-F
Sort 2012 2013 2014 2015 2016    2012 2013 2014 2015 2016
SW Diskett, kg/ha 8170 8160 8400 8800 6820   7050 8320 6400 8390 7660
WPB Oryx  - 104 114 106 112    - 107 107 110 108
WPB Skye  -  107  110  107  111    -  101  108  108  106
Quarna  83  84  87  88  88    88  86  83  88  81
Triso  102  97  96  95  94    106  97  97  100  94

Källa: Officiella försök, årsvis jämförelse, behandlat 2012-2016.
Rel. tal jämfört med mätaren SW Diskett = 100.
 

 

 
 

Odlingsegenskaper

 

2012-2016    SW Diskett     WPB Oryx
Tusenkornvikt, g 40,7 +5,9
Rymdvikt, g/l 810 -9
Stråstyrka, 100-0 95 +/-0
Strålängd, cm 89 -3
Falltal, sek 337 -16
Mognad, dagar 123 +1
Protein, % av ts 12,7 -1,3
Stärkelse, % av ts 67,9 +1,1
Ergosterol, mg/kg 12 +2
Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst.
Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med mätare  = SW Diskett.
 
Mjöldagg, % 11 2
Gulrost, % 8 14
Bladfläcksjuka, % 19 13
Svartpricksjuka, % 10 7

Källa: Officiella försök 2012-2016. Obehandlade försök.

 


 

 

 

    EKO-avkastning

Obehandlat

D-FSverige
2016
Quarna Eko3660 (83)3660 (83)
Rohan Eko4800 (109)4800 (109)
SW Dacke Eko3870 (88)3870 (88)
SW Diskett Eko4410 (100)4410 (100)
SW Miramis Eko4740 (107)4740 (107)
WPB Oryx Eko4550 (103)4550 (103)
WPB Skye Eko4270 (97)4270 (97)
2015
Quarna Eko4010 (103)4010 (103)
Rohan Eko
SW Dacke Eko3900 (100)3900 (100)
SW Diskett Eko4700 (121)4700 (121)
SW Miramis Eko
WPB Oryx Eko
WPB Skye Eko
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

EKO-odlingsegenskaper

 

2012-2016       SW Diskett        Quarna
Tusenkornvikt, g 39,2 -1,6
Rymdvikt, g/l 791 +/-0
Stråstyrka, 100-0 95 +/-0
Strålängd, cm 78 -6
Protein, % av ts 10,6 +2,1
Stärkelse, % av ts 70,8 -2,0
Ergosterol, mg/kg 11 +2
Källa: Officiella försök Eko 2012-2016, stråbrytning: 100-0
=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedligg-
ande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare  = SW Diskett.
 
 

EKO-kärnavkastning årsvis

D-F 2012 2013 2014 2015 2016
SW Diskett, kg ha 3550 3190 4060 4700 4410
Quarna 81 91 81 85 83

Källa: Officiella försök Eko 2012-2016, rel.tal jämfört med SW Diskett Eko = 100


 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka