Är gröna bönor något för framtiden?

Under odlingssäsongen 2016 genomfördes i samarbete med Sötåsens naturbruksgymnasium i Västergötland några spännande försök där man tröskade gröna, dvs omogna, åkerbönor.

Intresset för svenskodlade bönor till humankonsumtion har de senaste åren ökat markant. I handeln ser man en del nya livsmedel baserade på eller innehållande olika typer av bönor. Detta är en marknad med många möjligheter i och med den gröna trendvåg som livsmedelsbranschen tror kommer hålla i sig.

Detta rimmar även väl ut med att man sett en kraftig ökning av odlad areal åkerbönor och ärtor i Sverige från 30 000 ha 2013 till dryga 55 000 ha 2016, främst i och med kravet på ekologisk fokusareal.

Försöken genomfördes av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik i samarbete med Sötåsens naturbruksgymnasium och Toppfrys AB. Syftet är att undersöka lämpliga sorter och skördetider för olika åkerbönor och prova hur man kan tröska bönorna gröna, ungefär på samma sätt som konservärter. Stiftelsen lantbruksforskning och SLO-fonden vid KSLA är tillsammans med EU-projeket EUROLEGUME finansiärer av forskningen som utförs under 2016.

Det man hoppades få svar på är vilka sorter som lämpar sig bäst samt vid vilken tidpunkt tröskningen skall genomföras för bästa resultat.

Två viktiga parametrar som gör sorterna lämpliga eller ej är totala avkastningen per hektar samt hur hög procent av bönorna som hamnar mellan intervallet 8-10 mm i diameter.

I försöket ingick sorterna Gloria och Julia och båda sorterna förfaller att fungera mycket väl till detta ändamål.

Slutprodukten är ämnad för humankonsumtion och skörden bärgades med hjälp av Toppfrys AB:s ärttröskor.

Utvecklingen av grönskördade bönor kommer fortsätt under 2017.