Vårraps mot nya höjder

Efter förbudet av neonikotinoider infördes sjönk den svenska vårrapsodlingen dramatiskt, se figur. De senaste åren har odlingen dock ökat och stabiliserar sig nu kring 7 000 ha årligen.

Årlig vårrapsareal i Sverige

En grupp lantbrukare runt Mälardalen har lyckats höja sin vårrapsodling till en ny nivå och denna artikel syftar till att tydliggöra vilka insatser lantbrukarna gjort för att lyckas extra bra.

Vissa tips och råd i texten är enbart lantbrukarnas egna tankar och funderingar, d v s det finns inga officiella försök som stödjer teorierna. Det är upp till varje läsare att själv dra en slutsats av vad som kan fungera på den egna odlingslokalen.

Sådd

Sådden sker betydligt tidigare förr ville man gärna invänta värme i jorden för att få en så snabb uppkomst som möjligt. Idag sås vårraps så fort jorden är farbar. Man vill nu behålla fukta och kyla i jorden då det uppmärksammats att vårraps har tendens att gro och bygga rötter under kalla förhållanden. När jordtemperaturen sedan ökar får plantorna ett försprång och hinner passera de känsligaste stadierna innan jordloppan blir fullt aktiv. Här nämns även att hybridsorter har en snabbar start än linjesorter.

Denna såteknik ses som ett argument till att dessa lantbrukare i stort inte haft problem med jordloppor trots förbudet mot neonikotinoider.

Med tidig sådd finns större risk för utvintring speciellt om våren innehåller stora temperatur sänkningar.

 

Coatat utsäde

Utsädet coatas med micronäring innan sådd för att plantan skall få ytterligare en skjuts i sin tidiga utveckling. Här diskuteras om det är mikronäringsämnena i sig eller den tidiga återfuktningen från coatingen som skapar det positiva resultatet. (Återfuktingen påverkar och bryter fröets groningsvila vilket ger en snabbare utveckling när det väl hamnar i jorden).

 

Gödsling

Nivåerna av kväve har ökat och ligger vid höga skördenivåer kring 180 kg N per ha/år vilket är en rejäl ökning mot de tidigare rekommendationerna. Här spelar sortvalet en stor roll. Förutom kväve så gäller det att hålla koll på näringsämnen som svavel, fosfor, kalium samt micro- och macronärings-

ämnen. Tänk Liebigs-tunna och se till att inget näringsämne är begränsande för växten. Förhöjd kvävegödsling leder ofta till en senare avmognad hos grödan vilken man bör ha i åtanke i sin växtföljdplanering.

 

En normal fördelning vid dessa höga kvävenivåer ser ut som följande.

 

Kg N/ha

Spridningstillfälle

100 kg N

Vid sådd

50 kg N

Under bladut-

veckling innan full marktäckning och plantsträck-

ning.

40 kg N

Inför blom, när knopparna börjar bli gula.

 

 

Liknelser mellan vårrapsodling och ett

100 m lopp har används för att belysa

att vårrapsen inte pausar utan att det

gäller att ligga på hela vägen.

 

 

 

Sortval

Vårrapshybriderna Makro och Builder är två sorter som visat sig svara bra avkastningsmässigt på förhöjda kvävenivåer. Främst är det Makro som lantbrukarna har odlat och fått mycket goda erfarenheter av. Det är en robust, snabb, etablerad hybrid med en något senare mognad än Builder. Dess höga råfettshalt ger goda förutsättningar för en hög råfettsskörd.

Svamp

Bomullsmögel måste bekämpas i vårrapsodling. Eftersom strategierna ändrar sig så gäller det att ligga ajour med de senaste rekommendationerna av preparat och blandningar.

Insekter
Behovet att bekämpa jordloppan är enligt dessa lantbrukare mycket litet vid tillämpning av tidig sådd. Då plantan växt förbi de känsligaste stadierna innan loppan är fullt aktiv.

Även behovet av att bekämpa rapsbaggar har varit lågt de senaste åren. Kålmalen däremot är en skadegörare att hålla koll på. Bekämpning bör ske så fort man ser kålmal i fältet och återkomma

ca 5 dagar senare för att låta äggen kläckas och få behandlingsbara larver. Det gäller som vanligt att hålla årlig uppsyn i sina fält för att försöka stävja angriparen. Kålbladlus är också en skadegörare som man bör ha uppsyn över under grödans utveckling.

 

Ogräs

Vanligen följs en strategi av Galera eller Matrigon. Har man stora problem med åkersenap så är Fox ett bra komplement och det gäller även att hålla koll på gräsogräsen. Som alltid gäller det tänka förebyggande i växtföljden för att minimera problematiken och hålla rent mot ört- och gräsogräs samt flyghavre.

 

Clearfield

Konceptet med Clearfield kommer även in på svensk marknad under 2018. Hos oss på Scandinavian Seed finns sorten Cultus CL. Ta del av mer information kring Cultus CL samt om konceptets för- och nackdelar på produktbladet Cultus CL på www.scandinavianseed.se.

 

SLUTORD
Att man i lantbrukarkåren lyckats höja potentialen i vårrapsodlingen är mycket intressant och det är lantbrukarnas eget intresse samt nyfikenhet som ligger till grund för framstegen.

Det enda vi med säkerhet kan slå fast är att utvecklingen kommer fortsätta att ge oss ny kunskap om hur vi lyckas med vårrapsodling.

ETT PRAKTISKT EXEMPEL, SKÖRD 2017
Hasse Eriksson på Västeräng Lantbruk AB i Ranstad odlade under 2017 Makro.
Makro såddes den 12 maj efter att Builder med sådd 19 april hade frusit bort p g a kraftigt sjunkande nattemperaturer i början på maj. Totalt lades 212 kg N/ha och Hasse såg till att täcka grödans behov av såväl macro- samt micronäringsämnen.
Bomullsmögel bekämpades i full blom och det kördes körde även två gånger mot kålbladlus. Trots dessa rel. små insatser så avkastade Makro fantastiska 3 760 kg/ha med en oljehalt på 44,1%.

Hasse är en intresserad vårrapsodlare som vågar ta ut svängarna och låta grödan ta den plats och energi som den förtjänar. Enligt honom finns det en potential i vårrapsodlingen betydligt högre än vad vi i Sverige generellt tror.