Mellangrödor

2 december, 2019

Intresset för insådda och eftersådda mellangrödor har ökat markant i Sverige både hos ekologiska och konventionella lantbrukare.

Syftet kan vara mångfacetterat:
• Minska ogrästryck • Samla kväve • Tillföra kväve • Öka markens organiska förråd • Öka den biologiska mångfalden • Bekämpa parasiter • Motverka erosion • Ta del av stödpengar • Uppfylla kravet på EFA

Tänk igenom före användning!

1. Vilken art skall jag välja? Vilken funktion och syfte skall grödan ha. Väg också in utvecklingshastighet, övervintringsförmåga och sjukdomsprofil m.m.

2. Hur/när skall jag etablera? Etableringsmetoden är starkt varier-ande beroende på i vilket system arten skall medverka (insådd-, eftersådd el. mellangröda). Vid insådd, tänk på när i huvudgrödans utvecklingsstadie är det lämpligast med sådd. Vid eftersådd, ta hänsyn till utvecklingshastighet före invintring.

3. Passar grödan i min växtföljd? I många arter finns en risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar så som nematoder, ärtrotröta, m.m. Se över växtföljden och väg in dessa risker.

4. Hur många arter kan blandas? Här går åsikterna starkt isär. Förespråkare av många arter pratar om ökad säkerhet, synergieffekter, rotsystem i olika nivåer och ökad biologisk mångfald. Förespråkare av färre arter nämner tapp av specifika egenskaper och lätt att missa sjukdomsbilden, som kan ge uppförökning av växtföljdsjukdomar. Det finns både för- och nackdelar med båda systemen och egen erfarenhet får därmed avgöra vad som är rätt.

Hur många kg/art skall det vara? 1. Utgå från artens rek. i renbestånd. 2. Dela antalet arter med utsädesmängd i renbestånd. 3. Gör samma för alla arter i blandningen och lägg ihop summan. (Vid insådd i huvudgröda räknas huvudgrödan som 50% av beståndet).

Ex: Vårkorn med insådd av Doft- och Blodklöver. Vårkornet räknas som 50%. Renbestånd av Doftklöver 12 kg x 50% = 6 kg. Renbestånd av Blodklöver 20 kg x 50% = 10 kg.

Dela sedan mängden/antal arter i blandningen:
Doftklöver 6 kg/2 arter = 3 kg. Blodklöver 10 kg/2 arter = 5 kg. Vid insådd i vårkorn = 3 kg Doftklöver och 5 kg Blodklöver.