filter:

Filtrera på

Filter by

Art - Vallfrö

Välj rätt arter/sorter – för en lyckad grovfoderproduktion krävs helhetstänk!

1. Lägg upp en vallstrategi utifrån din gårds odlingsförutsättningar.
2. Välj arter och blandningar anpassade utifrån dina förutsättningar och slutligt mål.
3. Din vallblandning är en investering som skall prestera och vara lönsam under flera år.

Utgå från gårdens förutsättningar, markens egenskaper, dina egna erfarenheter och din maskinpark.  Välj ”rätt” art och sort för att uppnå efterfrågat resultat. Börja med att ställa dig frågorna:

  • Vilket ändamål har grovfodret på din gård?
  • Vilka djur skall äta fodret och vad krävs för näringskvalitet?
  • Stallgödsel eller handelsgödsel?
  • Vilken gödselstrategi används?
  • Hur ofta skall vallen roteras samt hur många skördar vill du ta?

Mindre intensiv vallproduktion

Till en mindre intensiv vallproduktion i ett 2-skördesystem med en liggtid på 2-3 år är det lämpligt att välja en klassisk vallfröblandning med timotej, eng. rajgräs, ängsvingel och rödklöver.

Till en liggtid på 3-5 år med en extensiv skördeintervall på två skördar kan du med fördel välja en blandning utan eller med mindre andel eng. rajgräs, samt ha med en tålig vitklöver som kan fylla ut luckor senare under vallens liggtid.

Intensiv vallproduktion

I ett mer intensivt skördesystem med 3-4 skördar/år och kortare liggtid väljs med fördel en vallfröblandning med eng. rajgräs, rörsvingel eller rörsvingelhybrid, röd- och vitklöver. Då rek. att både andelen ängssvingel och timotej är något lägre än i ett 2-skördesystem för att säkerställa en hög grovfoderskörd.

I torra områden kan vi med fördel ha med arter som rörsvingel/rörsvingelhybrid och lusern i större andel för att säkerställa en bra grovfoderskörd även under torra förhållanden.

Optivall – balanserade blandningar

Sammansättningen i våra vallfröblandningar säkerställer att du får det du efterfrågar. Arternas %-fördelning är anpassad så att ingen “tar över” för mycket. I en väl balanserad blandning presteras rätt näringskvalitet och skördemängd under hela liggtiden förutsatt att den hanteras rätt på gården.

Vi reserverar oss mot förändrade förutsättningar pga odlingstekniska åtgärder eller betingelser, såsom skördetidpunkt, rotröta, pH-värde osv.

Odling

Typ