filter:

Filtrera på

Filter by

Art - Vallfrö

För en lyckad grovfoderproduktion krävs helhetstänk!

1. Lägg upp en vallstrategi utifrån din gårds odlingsförutsättningar.
2. Välj arter och blandningar anpassade utifrån dina förutsättningar och slutligt mål.

Din vallblandning är en investering som skall prestera och vara lönsam under flera år.

Att tänka på vid val av vallblandning

Utgå från din gårds egna förutsättningar och dina egna erfarenheter.  Välj ”rätt” arter för att uppnå dina efterfrågade egenskaper.

Spindeldiagrammen nedan är en hjälp för att förstå arternas egenskaper i vallfröblandningen. Börja med att ställa dig frågorna:

  • Vilket ändamål har grovfodret på din gård?
  • Vilka djur skall äta fodret och vad kräver de för näringskvalitet?
  • Stallgödsel eller handelsgödsel?
  • Hur lägger du upp din gödselstrategi?
  • Hur ofta vill du rotera vallen och hur många skördar vill du ta?

Var ärlig mot dig själv och fundera över vilka förutsättningar din mark har och vilken kapacitet din maskinpark har så att blandningen väljs utifrån “rätt” förutsättningar.

Mindre intensiv vallproduktion

Om du planerar för en mindre intensiv vallproduktion i ett 2-skördesystem med en liggtid på 2-3 år kan det vara lämpligt att välja en klassisk vallfröblandning med timotej, eng. rajgräs, ängsvingel och rödklöver.

Om du istället vill ha en liggtid på 3-5 år men samtidigt kunna ha en extensivt skördeintervall med två skördar kan du med fördel välja en blandning med ingen eller mindre andel eng. rajgräs, samt ha med en tålig vitklöver som kan fylla ut luckor senare under vallens liggtid.

Intensiv vallproduktion

I ett mer intensivt skördesystem där det planeras att tas 3-4 skördar med kortare liggtid kan du med fördel välja en vallfröblandning med eng. rajgräs, rörsvingel eller rörsvingelhybrid, röd- och vitklöver. Rekommendationen är att både andelen ängsvingel och timotej är något lägre än i ett 2-skördesystem för att säkerställa en hög grovfoderskörd.

I torra områden kan vi med fördel ha med arter som rörsvingel/rörsvingelhybrid och lusern i större andel för
att säkerställa en bra grovfoderskörd även under torra förhållanden.

Optivall – balanserade blandningar

Vallens sammansättning är i våra blandningar anpassade för att kunna säkerställa att du får det du efterfrågar. Den procentuella fördelningen av arterna är anpassad så att ingen skall ta över för mycket. En väl  balanserad blandning gör att vallen kan prestera rätt näringskvalitet och skördemängd under hela liggtiden förutsatt att den hanteras rätt på gården.

Sprindeldiagram gräs

Optivall Hexagon-diagram Gräs

Sprindeldiagram baljväxter

Optivall Hexagon-diagram Baljväxter
Samtliga diagram bygger på skörd 3 ggr/år med en liggtid på 3 vallår. Arternas egenskaper är indelade i 1-5, där 1 = svag och 5 = stark.
Vi reserverar oss mot förändrade förutsättningar pga odlingstekniska åtgärder eller betingelser, såsom skördetidpunkt, rotröta, pH-värde osv.

Odling

Typ