filter:

Höstraps

Hybrid, dvärghybrid, linje, clearfield eller klumprotresistens. För ditt bästa odlingsresultat bör du göra sortvalen utifrån såtidpunkt, jordstatus, vinterpåfrestningar, viltförekomster och ev. växtsjukdomar.

Höstraps passar på de flesta jordar men är känslig på jord med packningsskador.

Utsädesmängder och förpackningar för spannmål.

Vad är vinterhärdighet?

Begreppet används brett i rapssammanhang trots att det egentligen är en serie av processer och egenskaper som påverkar artens förmåga att överleva olika vinterpåfrestningar. Till stor del avgörs den av genetiska faktorer, växtsätt, utvecklingshastighet höst och vår, såtidpunkt och kvävetillgång.

Det kan vara en genetiskt fördelaktig sammansättning som gör en viss sort mer resistent mot kyla. Vissa semidvärghybrider är mycket kompakta i tillväxten och håller tillväxtpunkten och bladmassan nära markytan och vanliga hybrider finns med både snabb och långsam tillväxt på hösten samt olika tillväxthastighet på våren.

Utvintring av höstraps kan i stort sett ske under hela vintersäsongen från sen höst till sen vår när tillväxten kommit igång. Skadorna kan uppkomma av ex. uppfrysning, isbränna, ihållande kyla på barmark eller i form av frost sent på våren.

Den vanligaste orsaken till utvintring är stark kyla på barmark ofta i kombination med varmare dagar/perioder som driver på plantorna. De senaste åren har vi generellt sett att där starka vinterpåfrestningar uppstått under senvintern och tidig vår har snabbväxande sorter med ett mer upprätt växtsätt lidit mer och sorter med en långsam tillväxthastighet och en mer kompakt tillväxt klarat sig bättre.

Enkelt, då väljer vi en sort med en kompakt tillväxt och långsam tillväxthastighet?
Riktigt så enkelt görs oftast inte sortvalet. De sorter som har högst skördepotential är nästan alltid de sorter som är snabbväxande och har ett mer upprätt växtsätt. Har vi råd att välja sorter som avkastar lägre för att säkra upp för en ev. vinterpåfrestning? Det är något varje enskild växtodlare måste ta ställning till själv. Viktigt är att vara medveten om de olika växtsätten och att göra sortval utifrån hur det passar in i dina förutsättningar.

Snabbväxande sorter sås senare på hösten än de långsamväxande. Får du trots allt en kraftig tidig tillväxt, planera för tillväxtregulatorer. Har du god kvävetillförsel kan du ev. gödsla med en mindre giva än höstens maxtillåtna.

Här följer några exempel på olika sorters växtsätt:
DK Exsteel – snabbväxande med ett upprätt växtsätt. Högst skörd i försöken de senaste åren.
Parcours – långsamväxande med ett upprätt växtsätt. Visar mycket god övervintringsförmåga och skörd i vinterutsatta områden.
DK Sephor (semidvärghybrid) – långsamväxande med ett kompakt växtsätt. Mycket säker att odla men når inte samma skördepotential under optimala förhållanden som vanliga hybrider.