filter:

Majs

Majs skall odlas på varma lokaler och lätt lucker jord med en god mullhalt. Undvik odling på styva leror eller packningsskadade jordar.
Majs är en värmekrävande gröda med lång vegetationsperiod och är frostkänslig.
Sorterna delas in i tidighet med FAO-tal. Talet visar hur sorterna grupperar sig mognadsmässigt. För att få en än mer exaktbild är ts-halten ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad. I Sverige odlar vi sorter med FAO mellan 150-250.
Odlingen av majs sker antingen till ensilage eller som kärnmajs. Ensilage har generellt en hög stärkelsehalt men ett lågt råprotein. Sortval görs utifrån odlingslokal och ändamål.

Odlingstips

#Majs i Vallfoder

#Tips vid Majsodling

#LG Animal Nutrition