Höstrybs

ARRIVÈE

God skörd och oljehalt

 

  • Tidig mognad
  • Lämplig vid sen sådd
  • Dråsfast

Bästa höstrybssorten på marknaden 2017?
Se första resultaten från Svenskraps om höstrybs 2017.


Kan höstrybs fylla luckan som vårrapsen har lämnat?

Höstrybs, en gröda som med fördel odlas längre norrut p g a sin goda övervintringsförmåga. En följd av dess låga tillväxtpunkt och ett gott skydd mot uttorkning. En liten nackdel är dock den lågt placerade tillväxtpunkten som ger känslighet för stillastående ytvatten vid ex snösmältning.

Höstrybsens snabba tillväxt på hösten gör grödan väl lämpad för sen sådd. Kan sås ca 10 dagar efter höstrapsen vilket medför ett mer flexibel val av förfrukt. Höstrybs är ett säkert odlingsalternativ i de områden där vårrapsarealen kraftigt minskat eftersom den inte angrips av de jordloppor som på våren angriper våroljeväxter. Detta trots förbudet att beta med neonikotinoider.

Höstoljeväxter, och särskilt höstrybs, som blommar tidigt är mindre utsatt för angrepp av rapsbaggar. Detta ger även möjlighet att odla ekologiskt och ta del av det mycket fördelaktiga priset på ekologiskt oljeväxtfrö.

Höstrybs är dråsfast och tål ett par dagars försenad skörd om vädret tvingar fram det. Man kan låta rybsen mogna fullständigt utan risk för drösning och får därmed lägre klorofyllhalt i fröet.

Dess tidiga mognad kan ge en jämnare arbetsfördelning och bättre utnyttjande av maskiner på gården. Att så en del höstrybs och en del höstraps kan förbättra logistiken och minska sårbarheten.

Höstrybsens snabba växtsätt konkurrerar bra mot ogräs, vilket ger ytterligare ett starkt alternativ till ekologisk odling. Detta är även en önskvärd egenskap i konventionella odlingssystem där tillgången på herbicider blir allt mindre.

Argumenten mot höstrybs är främst den lägre avkastningen. Detta gäller emellertid i områden där odlingsförutsättningar för höstraps är goda. I de fall det inte finns förutsättningar för höstraps har höstrybs en stor potential. Genom att ta med alla betydelsefulla faktorer i bedömningen går höstrybsen vinnande ur jämförelsen i fler fall än om man enbart jämför medelavkastning.

Vår höstrapssort heter Arrivée och är en vinterhärdig linjesort med en god fröskörd och oljehalt vilket ger en hög råfettsskörd.

Arrivée är testad med goda resultat i egna försök i Sverige!

Försök: Svalöf Consulting VCU Estland VCU Estland VCU Estland VCU Estland SSD Medeltal  
Försöksplats Brunnby Viljandi Võru Viljandi Võru Brunnby    
Skördeår 2011 2013 2013 2014 2014 2014    
                 
Fröskörd, kg/ha               Rel
Largo 2481 3201 3528 2455 3029 3696 3065 100
Arrivée 2598 3443 3512 2415 3610 3663 3207 105
                 
Råfettskörd, kg/ha               Rel
Largo 1076 1222 1364 972 1166 1414 1202 100
Arrivée 1149 1364 1376 985 1442 1432 1292 107
                 
Oljehalt, %                
Largo 47,8 44,9 45,5 46,6 45,3 45 45,9  
Arrivée 48,6 46,6 46,1 48 47 46 47,0  
 

 

Arrivée ger i medeltal en råfettskörd som är 7 % högre än Largo och har gett högre råfettskörd i
samtliga sex försök. Fröskörden är i medeltal 3200 kg och har i två försök överstigit 3600 kg.
Det visar att höstrybsen kan ge mycket bra avkastning när den ges bra förutsättningar.

Rekommenderad utsädesmängd ligger på 100 frön/m2. De odlingsanvisningar som finns på
höstrybs är till åren komma och vi inväntar nu 2016 års försök där man jämför olika utsädes-

mängder och såtidpunkter. Vi hoppas dessa kommer ge mer svar kring de frågetecknen som
finns. Det kan också vara skäl att snegla på odlingsanvisningar för höstrapsen där man i
dagsläget kommit långt fram.