Vallbaljväxt

Vitklöver

 

Vitklöver är en flerårig växt som växer med underjordiska utlöpare som bildar stora mattor. Växten har långsam etablering men en tidig första skörd gynnar tillväxten. Tillväxtrytmen gör att den kan samodlas med t.ex. ängssvingel, rajgräs och ängsgröe. Vitklövern kräver rikligt med fuktighet och värme. Då arten har ett relativt grunt rotsystem krävs ordentlig dikning så att det inte står vatten på åkern. Väldränerade lerjordar är bäst. Vitklöver utgör ett alternativ till rödklöver i slåttervallar, som skördas minst tre gånger och ligger i fler än 3 år. Som regel är endast ett fröskördeår aktuellt då fröodling av vitklöver är starkt väderberoende. Avkastningen kan variera kraftigt mellan åren. Odlingen måste ske på jord med god vattenhållningsförmåga. Väldränerad lerjord är bäst.

 

      

 

 

 

Sorter 

Abercrest

 • Småbladig
 • God uthållighet & jämn utveckling
 • Bra till långliggande betesvallar

Abercrest är en småbladig sort med mycket god uthållighet. Den har jämn utveckling mellan åren och också mellan skördarna. Abercrest är den idealistiska sorten för alla långliggande vallar som utnyttjas till bete.

         

Bombus

 • Storbladig & tidig
 • God smältbarhet & hög fiberkvalitet
 • Bra återväxt & hög totalskörd

Storbladig vitklöver med schweiziskt ursprung. Provad sedan 2010 i svenska officiella försök. Har en torrsubstansskörd som är 10% över mätaren och mycket god återväxtförmåga.

         

Klondike

 • Flexibel storbladig sort för både slåtter & bete
 • Upprätt växtsätt med snabb återväxt
 • Mycket hög total torrsubstansskörd
Flexibel sort som passar bra både i slåtter- och betesblandningar. Klondike har ett upprätt växtsätt med snabb återväxt och mycket hög total torrsubstansskörd.

Jura

 • Medelstora blad
 • Hög avkastning
 • Hög kvalitet och låg iNDF
Stabil sort, medelstora blad, hög avkastning samtliga vallår och delskördar i de officiella försöken. Hög kvalitet och låg iNDF.
 

Silvester

 • Storbladig med god återväxtförmåga
 • Upprätt växtsätt
 • Hög vinterhärdighet & lågt innehåll av cyanider
Storbladig högproducerande med god återväxt förmåga. Upprättstående växtsätt = väl lämpad att blanda med högväxande gräsarter. Hög vinterhärdighet och ett lågt innehåll av cyanider. Utmärkt foderkvalitet genom en god fiberkvalitet och hög smältbarhet.
   

NÄRINGSANALYS VITKLÖVER 2015-2017

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts


AAT


PBV
SW Hebe (m) 14,1 247,3 200,9 92,5 11,4 248 31,9 76,8 113
Klondike (st) -0,2 -2,9 -2,7 -0,6 +/-0 -3 +5,1 -0,1 -2,8
Jura (m) -0,1 -6,1 -5,7 -0,3 +/-0 +17 +7,4 +0,1 -6,1
Bombus (st) +1,2 -11,4 -10,6 +0,5 0,1 -7 -0,9 +0,7 -12,2
Silvester (st) +1,0 -3,6 -3,4 -0,1 +/-0 -11 -0,3 +0,2 -3,8
Apis (st) +0,9 -1,9 -1,8 +/-0 +/-0 -15 +1,5 +0,2 -2,0
Källa: Officiella försök kvalitet vitklöver 2015-2017. Värden tagna första skörd. Mätare SW Hebe.         

 

 

 

 

Avkastning vitklöver Ts-skörd 2008-2017 område A-G

Vallår/Sort Totalt
kg/ha
Rel.
tal
Delskördar
      Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Skörd 4
Vall 1            
SW Hebe (m) 8 400 100 2 871 2 532 1 779 1 348
Klondike (st) 8 521 101 97 104 102 106
Jura  (m) 8 375 100 96 99 103 107
Bombus (st) 8 839 105 92 105 112 126
Silvester (st) 8 827 105 99 103 118 105
Apis (st) 8 543 102 92 103 106 116
Abercrest (s) 7 369 88 82 95 82 96
             
Vall 2            
SW Hebe (m) 7 006 100 2 496 2 169 1 410 1 250
Klondike (st) 7 395 106 95 106 119 117
Jura (m) 7 040 100 95 99 107 108
Bombus (st) 7 324 105 83 101 135 136
Silvester (st) 7 510 107 100 108 109 124
Apis (st) 7 968 114 95 115 129 136
Abercrest (s) 6 509 93 89 90 93 109
             
Vall 3            
SW Hebe (m) 6 422 100 2 516 1 692 1 342 966
Klondike (st) 6 772 105 92 107 115 127
Jura (m) 6 225 97 86 95 104 116
Bombus (st) 6 684 104 83 105 123 -
Silvester (st) 7 161 112 98 117 119 129
Apis (st) 7 584 118 99 126 125 141
Abercrest (s) 6 228 97 82 108 - -

Källa: Officiella försök 2008-2017 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Hebe = 100. Ts-skörd, område A-G. (s) = småbladig, (m9 = medelstora blad, (st) = stora blad.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artbeskrivning

  VITKLÖVER
Etableringshastighet Långsam
Rotsystem Grunt
Konkurrensförmåga i bestånd Liten
Begynnande blommning Tidig
Återväxtförmåga Mycket god
Torktålighet Ganska god
Svampangrepp Något känslig

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!

<< Tillbaka