Att tänka på vid val av mellangröda!

Före användning finns en rad punkter att tänka igenom!

1. Vilken art skall jag välja?
Svaret ligger i vilken funktion och syfte arten skall ha. Väg även in önskad utvecklingshastighet, övervintringsförmåga, sjukdomsprofil m.m.

2. Hur och när skall jag etablera?
Etableringsmetoden är starkt varierande beroende på i vilket system arten är tänkt att verka (insådd-, eftersådd mellangröda). Vid insådd bör man ha en strategi när i huvudgrödans utvecklingsstadie det är lämpligt för sådd av den valda arten för en tillfredställande tillväxt.

Vid eftersådda grödor bör hänsyn tas till utvecklingshastighet för att uppnå tillfredställd tillväxt före invintring.

3. Passar grödan i min växtföljd?
I många arter finns det risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar så som nematoder, ärtrotröta, m.m. Det gäller att se till sin växtföljd och väga in riskerna före man tar arterna i bruk.

4. Hur många arter skall blandas?
Åsikterna om hur många arter som bör ingå i en blandning går starkt isär. Förespråkare för många arter lyfter fram argument om ökad säkerhet, synergieffekter, rotsystem i olika nivåer och ökad biologisk mångfald.

Förespråkare av färre arter lyfter fram motargument som tapp av specifika egenskaper och att man lättare missar sjukdomsbilden vilket leder till uppförökning av växtföljdsjukdomar.

Det finns både för- och nackdelar med båda systemen och den egna erfarenheten får därmed avgöra vad som är rätt hos den enskilda odlaren.

Hur många kg/art skall det vara?
Ett enkelt system vid blandning är:
1. Utgå från artens utsädesrekommendation i renbestånd.
2. Antalet arter delas därefter med utsädesmängden i renbestånd.
3. Gör samma för samtliga arter i blandningen och lägg sedan ihop summan.
(Vid insådd i huvudgröda räknas huvudgröda som 50% av beståndet).

Exempel: Vårkorn med insådd av doftklöver (f d persisk klöver) och blodklöver. Vårkorn räknas som 50%. Renbestånd av doftklöver 12 kg x 50% = 6 kg. Renbestånd av blodklöver 20 kg x 50% = 10 kg.

Dela sedan mängden/antal arter i blandningen: Doftklöver 6 kg/2 arter = 3 kg Blodklöver 10 kg/2 arter = 5 kg

Vid insådd i vårkorn skall det då vara 3 kg doftklöver och 5 kg blodklöver.