filter:

Höstraps

Höstraps finns som hybrid, dvärghybrid, linje, clearfield eller klumprotresistens. För bäst odlingsresultat bör sortval göras med utgångspunkt från såtidpunkt, jordstatus, vinterpåfrestningar, viltförekomster och ev. växtsjukdomar. Höstraps passar på de flesta jordar men är känslig för jord med packningsskador.

Vad är vinterhärdighet?

Begreppet används brett i rapssammanhang trots att det egentligen är en serie av processer och egenskaper som påverkar artens förmåga att överleva olika vinterpåfrestningar. Till stor del avgörs den av genetiska faktorer, växtsätt, utvecklingshastighet höst och vår, såtidpunkt och kvävetillgång.

Det kan vara en genetiskt fördelaktig sammansättning som gör en viss sort mer resistent mot kyla. Ex är vissa semidvärghybrider mycket kompakta i sin tillväxt och håller tillväxtpunkt och bladmassa nära markytan medan en vanlig hybrid finns med både snabb- och långsam hösttillväxt samt med olika tillväxthastigheter på våren.

Utvintring kan ske under hela vintersäsongen från sen höst till sen vår när tillväxten kommit igång. Skador kan uppstå av ex. uppfrysning, isbränna, ihållande kyla på barmark eller frost sent på våren. Vanligaste orsaken är stark kyla på barmark ofta i kombination med varmare dagar/perioder som driver på plantornas utveckling. De senaste åren har vi också generellt sett att där starka påfrestningar uppstått under senvinter/tidig vår har snabbväxande sorter med ett mer upprätt växtsätt lidit mer än de sorter med en långsam tillväxthastighet och ett mer kompakt växtsätt.

Då väljer vi en sort med kompakt tillväxt och långsam tillväxthastighet, eller?
Riktigt så enkelt är det oftast inte. De sorter med högst skördepotential är nästan alltid de som är snabbväxande med mer upprätt växtsätt. Har vi då råd att välja de som avkastar lägre för att säkra upp en ev. vinterpåfrestning? Det är något varje enskild växtodlare måste ta ställning till själv. Viktigt är att vara medveten om arternas olikheter och göra val utifrån dina förutsättningar.

Snabbväxande sorter har en senare höstsådd än långsamväxande. Uppstår trots allt en kraftig tidig tillväxt, planera för tillväxtregulator. Finns god kvävetillförsel kan du ev gödsla med en mindre giva än höstens maxtillåtna.

Exempel på olika sorter och växtsätt:
DK Exsteel – snabbväxande upprätt växtsätt. Hög skörd i försök.
Parcours – långsamväxande upprätt växtsätt. Mycket god övervintringsförmåga och skörd i vinterutsatta områden.
DK Sephor (semidvärghybrid) – långsamväxande kompakt växtsätt. Mycket säker att odla, något lägre skörd än vanliga hybrider.

Om utsädesmängder och förpackningar.