filter:

Filtrera på

Filter by

Vallfröart

För en lyckad grovfoderproduktion krävs helhetstänk!


1.
Börja med val av vallfröblandning. Tänk noga igenom vilka arter och sorter som bör ingå?

2. Fokusera på ändamålet. Det är en investering som ska producera bra under flera år.

3. Ta höjd för kommande säsonger och väg in vinterhärdighet, torktålighet, intensitet och egen maskinkapacitet.


Utgå från gårdens förutsättningar, markens egenskaper, egna erfarenheter och din maskinpark.

Svara på frågorna:

  • Vilket ändamål har grovfodret på gården?
  • Vilka djur skall äta och vilken näringskvalitet krävs?
  • Stallgödsel eller handelsgödsel?
  • Vilken gödselstrategi används?
  • Hur ofta skall vallen roteras samt hur många skördar önskas?

Tips!

Vid mindre intensiv vallproduktion
Till 2-skördesystem med liggtid 2-3 år väljs med fördel en klassisk fröblandning av timotej, eng. rajgräs, ängsvingel och rödklöver.

För en liggtid på 3-5 år med 2-skördar/år kan du med fördel välja en blandning helt utan eller med mindre andel eng. rajgräs, samt ta med en tålig vitklöver som fyller ut senare luckor under vallens liggtid.

Vid intensiv vallproduktion
I ett mer intensivt skördesystem med 3-4 skördar/år och kortare liggtid välj en blandning med eng. rajgräs, rörsvingel/rörsvingelhybrid, röd- och vitklöver. Tänk på att andelen ängssvingel och timotej bör vara något lägre än i ett 2-skördesystem för att säkerställa en hög grovfoderskörd.

I torra områden kan du med fördel ta med rörsvingel/rörsvingelhybrid och lusern i en större andel för att säkerställa en bra grovfoderskörd även under torra förhållanden.

Optivall är balanserade blandningar
Vår sammansättning av vallfröblandningarna till OptiVall säkerställer att du får det du efterfrågar. Arternas %-fördelning är anpassade så att ingen “tar över” för mycket. I en väl balanserad blandning uppnås näringskvalitet och skördemängd under hela liggtiden förutsatt att den hanteras rätt på gården.


Vi reserverar oss mot förändrade förutsättningar pga odlingstekniska åtgärder eller betingelser, såsom skördetidpunkt, rotröta, pH-värde osv.

Odling

Typ