filter:

Majs

Majs skall odlas på varma lokaler med lätt lucker jord och god mullhalt. Undvik styva leror eller packningsskadade jordar. Grödan är värmekrävande med lång vegetationsperiod och frostkänslig.
Sorterna delas in i tidighet med FAO-tal. Talet visar hur de olika sorterna grupperar sig mognadsmässigt. För att få en än mer exakt bild används ts-halten som ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad. I Sverige odlar vi sorter med FAO mellan 150-250.
Odlingen av majs sker antingen till ensilage eller som kärnmajs. Ensilage har generellt en hög stärkelsehalt men ett lågt råprotein. Sortval görs utifrån odlingslokal och ändamål.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar.

Odlingstips

#Majs i Vallfoder

#Tips vid Majsodling

#LG Animal Nutrition