Scandinavian Seed

Startade 1996, och är sortrepresentant av utsäde till svenskt lantbruk. Vi ägs av Svenska Foder AB, Forsbecks AB och Skånefrö AB.
Vi provar, marknadsför, utbildar och informerar om vårt utsäde och dess specifika egenskaper och du möter oss i fält på: växtodlingsträffar, branschmässor, infodagar och upptakter. Vårt kontor finns i Lidköping.

Våra ledord är:
“Länken mellan europeisk växtförädling och svenskt lantbruk”

Våra kunders krav och förväntningar styr sortimentet och vi lägger stor vikt vid att lyssna på marknaden och ta fram efterfrågat sortmaterial. Till vår hjälp har vi växtförädlare från hela världen, men främst Europa.

Varje år placerar vi nya sorter i försök för att se hur de klarar det svenska klimatet och presterar under svenska odlingsförhållande.

Vi anser att det är viktigt med en sortbredd i svenskt utsäde och tillsammans driver vi utvecklingen framåt. Det sker genom samarbete mellan oss, växtodlare och industri (bröd, stärkelse, foder, råfett). De upplyser oss om och testar efterfrågade sortegenskaper som vi anpassar utifrån efterfrågat ändamål.

Scandinavian Seed står för kvalitetsutsäde och har väl genomförda officiella försök före lansering av en ny sort.

“Att utifrån svenska odlingsförhållande välja ut det bästa som finns av europeiskt sortmaterial och marknadsföra det på den svensk marknaden.”


Affärsidé

Utifrån marknadens behov/krav och svenska odlingsförhållanden, selektera de bästa sorterna ur ett europeiskt sortmaterial genom officiell provning och marknadsföra det på svensk marknad.


Hållbar utveckling

Utsäde och sorter från Scandinavian Seed står för kvalitet. Genom sortinformation på fältdagar, info-träffar, broschyrer och hemsida förmedlar vi kunskap till svenska växtodlare dagligen och vi uppskattas även av Europas växtförädlare genom att vi förmedlar kunskap till dem om sorternas odlingsförhållanden på nordligare breddgrader.

Vårt mål är att Scandinavian Seed ska vara det självklara sortvalet av utsäde för såväl växtodlare som växtförädlare på den svenska marknaden dvs kvarn-, mälteri- och foderindustri.

Sortiment

Vårt sortiment omfattar produktgrupperna vårkorn, havre, vårvete, vårdurumvete, vårrågvete, lin, ärter, våråkerböna, höståkerböna, majs, vårraps, vårrybs, sojaböna, höstvete, höstkorn, höstråg, rågvete, höstraps, höstrybs, OptiVall och mellangrödor.

Samtliga sorter är noggrant utvalda efter egenskaper som ställts av växtodlare och industri. De officiella “Sverigeförsöken” görs av oberoende försöksorganisationer (Hushållningssällskap) på försöksplatser över hela landet.

Utsäde för framtiden – hållbarhet och klimatförändringar

Vårt uppdrag är att finna nya utsädessorter hos europeiska förädlare och representera dem på den svenska marknaden. Detta gör vi genom sortprovning i inofficiella försök (interna

försök) och därefter i officiella ”Sverigeförsöken” (blivande marknadssorter). Presterar en sort enligt önskemål påbörjas uppförökning hos utsädesodlare och marknadsförs av oss till kund.

Certifierat utsäde

Genom att välja ett certifierat utsäde garanterar vi dig en hög utsädeskvalitet och du bidrar till en fortsatt utveckling av nya och bättre sorter till svenskt lantbruk.
Ett certifierat utsäde produceras på en auktoriserad utsädesanläggning och är din trygghet för hög kvalitet och grunden för ett högt, stabilt utbyte. Här används bara säd av bästa kvalitet, med hög renhet, enhetlig och med hög

grobarhet. Utsädet genomgår en mycket grundlig rensningsprocess med flera rensmetoder, där lätta kärnor, agnar, krossade kärnor med mera tas bort. Kvaliteten kontrolleras noggrant i laboratorium och en garanti för hög grobarhet och angiven tusenkornvikt ger dig möjlighet att beräkna ett exakt plantantal på fältet.

Klimatskillnader

Rådande väderskillnader mellan olika platser, länder och år gör att växtförädlarna provar sina sorter över flera länder i Europa. När de når vår svenska provning har de ofta testats 5-8 år och utsatts för blöta/torra förhållanden, barfrost/tjocka snötäcken samt värme och kyla. Sorterna har alltså redan selekteras fram löpande efter rådande väderförhållande under provningsåren. Självklart vill de finna sorter som kan odlas i flera länder utifrån alla tänkbara väderförhållanden men de har också sorter mer anpassade till vårt svenska vinterklimat och långdagsförhållande. Därför är det viktigt att vår sortprovning sker i Sverige.

Generellt ser vi att vårgrödor är mer anpassade för en bred marknad än höstgrödorna där vintern varierar kraftigt mellan olika länder. Sällan har de högst avkastande höstvetesorterna i Sverige lyckats lika bra i Danmark.

Sveriges har “flera klimatzoner” och det råder stora skillnader för både art- och sorter mellan norr och södra Sverige. Norra Sverige som har midnattsol, en mycket kortare säsong med tillväxt 24 h/dygnet. Här behövs ”snabba” tidiga sorter som hinner mogna till skörd.

Varmare och torrare klimat

Generellt ser Sverige ut att gå mot ett varmare och torrare klimat med en större större variation av kraftiga skyfall (syremättade förhållande i jorden) och perioder med kallare och blåsigare väder som innebär att grödan blir mer utsatt än tidigare. Inget år är det andra likt och våra sorter måste kunna hantera de variationer som uppstår. Ett år gynnas tidigt mognande, andra år senare sorter och tredje året kanske de mest vinterhärdiga eller de som har bäst gulrostresistens.
Vi tar hänsyn till alla agronomiska egenskaper i provningen och styr vår selektering utifrån resultaten.
Som växtodlare bör du tänka på att sådd av flera sorter alltid ger en ökad säkerhet och en stabilare produktion vid olika års klimatvariationer.

I OptiVall-konceptet finns vallblandningar sammansatta för olika regioner och markförhåll-anden, såsom högre pH och lättare jordar.
Här eftersträvar vi att ha två olika sorter/art för att uppnå skilda växtsätt, rotsystem och ge en tryggare och säkrare avkastning för dig som odlare.

Idag finns ingen specifik sortprovning som studerar reaktioner med eller utan bevattning. Enstaka försök bevattnas vid behov men majoriteten av all odling (spannmål, trindsäd, oljeväxter och vall) sker utan bevattning. Detta för att undersöka hur sorten klarar de verkliga förhållanden som råder i praktiken.

Förberedelse inför kommande

Hela branschen behöver förbereda sig på de mer extrema väder som förväntas framöver. Vilket kommer föra med sig nya utmaningar på förändrat ogräs-, svamp- och insektstryck, godkännande av produkter för att hantera dessa, marknadskrafter, forskningsresultat samt politiska vindar, vilka alla kommer att påverka vår selektering av sorter i framtiden.

Som odlare gäller det att lägga upp en helhetsstrategi,
d v s att vårda den jord som grödorna ska stå i.

Välj en bredare portfölj av arter och sorter med olika växtsätt så du är förberedd för både det ”ena och det andra året”. Tänk på dränering, kalkning och bevattning men också på mikrolivet som finns där för att hantera klimatvariationer och ge en högre och stabilare avkastning. Med mer mellangrödor/grön mark under året gynnas jordens mikroliv och hjälper till att lagra in mer kol (mullhaltsuppbyggnad) och kväve vilket gör marken mer förbered på förändringar ovan mark.