Förpackning & Utsädesmängd

Rätt utsädesmängd

Varierad utsädesmängd är ett bra sätt att korrigera beståndstätheten. Vid tidig sådd ges plantan förutsättningar för bestockning och vid sen sådd kompenseras utebliven bestockning med ett högre antal plantor.

I ett för tätt bestånd ökar risken för liggsäd, sjukdomar och sämre kvalitet. Ett tunt bestånd har ”som regel” en lägre avkastning.

Försök visar att det, vid sådd, går att ta ut svängarna vidare än vad våra rekommendationer anger men tänk på att det är den verkliga uppkomsten som är avgörande och inte såtidpunkten. Markfukt, sådjup, såbruk och jordart påverkar alla grödans uppkomsthastighet.

Årsmån har ”som regel” störst påverkan över beståndets

utveckling och det gör dessa rekommendationer något mer restriktiva. Formeln nedan gäller vid optimal såtidpunkt och vid odling på lättlera.

I tabellen finns rekommenderad mängd grobara kärnor/m2.
Sätt in detta tal i den blå rutan och använd dig sedan av formeln för att
korrigera din utsädesmängd beroende på hur tidig eller sen sådd du väljer samt vilken jordart som finns på ditt skifte.

En ”generell grundregel” lyder:
Öka utsädesgivan med 10% varje vecka du passerar optimal såtidpunkt. Minska 5% för varje vecka före optimal såtidpunkt.

Anpassa alltid utsädesmängden efter skiftets jordart och viktigast av allt: Utgå alltid från dina egna förutsättningar och erfarenheter!