Ängsgröe

Ängsgröe - OptiVall

  • Ängsgröe är ett bladgräs med underjordiska utlöpare
  • Tramptålig & Vinterhärdig
  • Uthållig

Ängsgröe används främst i betesblandningar för sin höga tramptålighet, vinterhärdighet och uthållighet. Växer med underjordiska utlöpare vilket gör att arten har lätt för att täppa igen luckor i beståndet. Ängsgröe har en låg tusenkornvikt och bör sås grunt för en god fältuppkomst. Etableringen är långsam och arten gynnas av många skördetillfällen och avbetningar vilket stimulerar skottbildningen. Är något känslig för torka.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor