Eng. rajgräs

  • Eng.rajgräs är ett bladgräs
  • Snabb etablering & Aggressivt växtsätt
  • God tramptålighet

Eng. rajgräs är bladgräset med en snabb etablering och ett aggressivt växtsätt. Med eng. rajgräs i blandningen får vallen en god start med hög produktion redan första vallåret. Fodervärdet blir högt bl a genom en stor andel lättlösliga kolhydrater.
Sockerhalten hos eng.rajgräs är högst av vallgräsen vilket ger ett lättensilerat grovfoder. En god tramptålighet och återväxtförmåga gör gräset passande i intensiva slåtter- och betessystem. Bör skördas 3-4 ggr/år och ställer inga stora krav på jordart men trivs sämre på torra sandjordar och rena mulljordar. Har något lägre vinterhärdighet vilket minskar dess uthållighet. Blandningar med högre andelar bör därför att brytas efter två vallår.

Tetraploid sort (4n) = Lämplig i slåttervallar med större blad och plantor. Ger i regel en högre avkastning än diploida sorter.

Diploid sort (2n) = Lämplig i betesvallar då den har en tätare bestockning vilket ger en tramptålig och tät betesvall. Består av mindre plantor som både växer och omsätts i snabbare tempo än tetraploida sorter.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor