Vitklöver

Vitklöver - OptiVall

  • Vitklöver är en baljväxt
  • Krypande växtsätt & Hög uthållighet
  • Hög smaklighet

Vitklöver fyller med stor framgång ut luckor i vallens bestånd, speciellt i betesblandningar, med sitt krypande växtsätt. Vitklöverns rotsystem är grunt vilket gör att torktåligheten är något lägre i förhållande till rödklöver. Den höga uthålligheten i kombination med en något långsammare etablering gör vitklöver till ett bra komplement till rödklöver med jämn klöverandel under vallens liggtid som följd.

Vitklöver delas in i små, medelstora och stora blad. Småbladiga passar bäst i betesblandningar medan medelstora blir högre och passar bättre i ensilagevallar. Skörd bör ske minst 3 ggr/säsong. Vid lägre frekvens avstannar vitklöverns tillväxt och den får svårare att konkurrera med rödklöver. Vitklöverns smaklighet och näringskvalitet är hög och bidrar till att höja vallens proteinhalt.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor