Odling av majs utan Mesurol

14 januari, 2020

Den kommande säsongen är det inte möjlighet att längre använda Mesurolbetat och/eller Thirambetat majsutsäde. Däremot kommer det finnas tillgång av majsutsäde som har betats mot svamp och fågel, men med andra produkter än vi är vana vid och med förväntade skillnader i effekt.

Fågelrepellerande:
Korit 420 FS –  har inte samma goda fågelrepellerande effekt som Mesurol. Erfarenheter utomlands visar att Korit 420 FC har en god effekt vid lågt fågeltryck, men vid måttliga till höga angrepp är effekten betydligt lägre än vad vi är vana vid av Mesurolen. Aktiv substans Ziram.
Force 20 CS – är en pyretroid med effekt på diverse skadeinsekter. Fågeleffekt anses vara lägre än Korit. Aktiv substans Teflutrin.

Svamppreparat:
Redigo M – är en kemisk fungicid innehållande 2 aktiva substanser metalaxyl + prothioconazole. Mot angrepp av främst Fusarium och Phytium.
Maxim Quattro – innehåller 4 aktiva susbtanser,  fludioxonil, metalaxyl-M & S-isomer, azoxystrobin, & thiabendazole  mot Rhizoctonia , Phytium och Fusarium.
Vibrance –innehåller den aktiva substansen sedaxane. Främst mot angrepp av Rhizoctonia

Coating:
Starcover biologisk coating innehållande plantextrakt och rhizobakterier som skall främja tidig plantutveckling.
Maisguard – en coating med plantextrakt, bakterier, mikronäringsämnen och rotstimulerande aminosyror som sägs ha en lite fågelrepellerande effekt.

Merparten av majsutsädet som beställs inför säsongen kommer vara betat med Korit 40 FC + Redigo M. Använd föreskriven skyddsutrustning vid hantering av betat majsutsäde och lämna inga påsar i hytten !
Den lägre effekten gör att vi inte kan förlita oss på att betningen ensam kommer att klara kraftiga angrepp och vi rekommenderar därför att det även görs andra odlingsinsats i fågeltäta områden för att säkerställa en god etablering. Om majsodlingen ska bli framgångsrik behöver marken hållas ren från ogräs och fåglar måste hållas borta från majsfältet från sådd och tills majsplantorna är 10 cm höga. Utan effektiv betning måste andra åtgärder användas och många olika åtgärder måste kombineras för att lyckas. Nedan listas exempel på vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att lyckas med sin odling med de nya förutsättningarna.

 • I fågeltäta områden – beställ utsäde som är betat med Korit
  Trots en lägre effekt gör det nytta. I områden där det ofta är stora problem med fåglar säkerställ att majutsädet är betat.
 • Försök koncentrera majsodlingen geografiskt på gården för lättare övervakning
  Försök planera odlingssäsongen och välj noga ut var majsfälten skall ligga. Gärna på lokaler där fåglar är mindre förekommande. Att samla fälten gör det lättare att koncentrera insatser och ger dig högre chanser att lyckas störa fåglarna under den känsliga perioden
 • Så majsen djupare, 8-10 cm och säkerställ att marktemperaturen är minst 10 grader för att få en snabb utveckling av plantorna
  Djupare sådd innebär att fåglarna har svårare att dra upp plantorna när de väl kommit upp samt att groddperioden förlängs. En hög temperatur gör att perioden från groning och tills plantan är 10 cm lång blir så kort som möjligt. Harva efter sådd alternativ använda efterharv för att försvåra för fåglar att hitta raderna. Kontentan är ibland att sådden blir senare än vad som är vanligt och därför bör detta även tas i beaktande vid val av sort. Eventuellt skall en tidigare sort väljas än vad man vanligen använder.
 • Minska fröspill så mycket det går vid sådd samt samla in spill direkt efter sådd
  Alla frön som ligger på ytan attraherar fåglar och bör därför tas om hand omgående.
 • Fokus skall vara att störa fåglarna under den känsliga perioden mellan sådd och tills plantan är 10 cm hög. Direkt efter sådd bör olika störningsinsatser göras.
  Att störa fåglarna kontinuerligt är A och O för att lyckas. Växla mellan flera olika angreppssätt, fåglarna lär sig fort vad som är farligt och inte. Skrämmor m.m bör växla plats och bytas ut flera gånger under den kritiska perioden. Ett fält med mycket växlande aktivitet är inte en attraktiv plats för fåglar att vistas på.

Lycka till med Majsodlingen 2020!