LG Animal Nutrition


LG Animal Nutrition är en kvalitetsstämpel som garanterar helsädesmajs med det högsta fodervärdet och det bästa täckningsbidraget.

”LG Animal Nutrition gör det enkelt att välja en majssort som ökar mjölkavkastningen.”

 

LG Animal Nutrition
I mer än 30 år har Limagrain varit inriktade på att förädla helsädesmajs med mycket högt fodervärde. Detsamma gällde Advantas förädlingsprogram, där huvudfokus låg på tidiga sorter med optimalt stärkelse-innehåll och maximal smältbarhet av cellväggar. Limagrains uppköp av Advanta år 2005 förenade det bästa av de två förädlingsprogrammen och skapade nya sorter med ännu högre fodervärde till gagn för den moderna mjölkproducenten. Under de senaste årtiondena har strukturutvecklingen i lantbruket ökat kraven på den enskilde lantbrukaren och inte minst mjölkproducenten. För den moderna mjölkproducenten är det inte längre nog att vara duktig att passa kor. Det ska utöver den dagliga verksamheten i stall och fält också läggas fokus på ekonomi, teknik och investeringar samt personalledning. Det är krävande att konstant ha fullt fokus på alla driftsgrenar och därför har vi gjort det lättare för den moderna mjölkproducenten att välja majssort. Med LG Animal Nutrition kvalitetsstämpel är det lätt att välja de sorter, som ger den högsta mjölkavkastningen. Och kom ihåg att skörden på majsfältet avgörs i mjölkavkastning från den skördade mängden foder och inte bara på storleken av ensilagehögen.

Krav för tilldelning av
LG Animal Nutritions kvalitetsstämpel

LG Animal Nutritions kvalitetsstämpel tilldelas
de sorter, som är ledande på marknaden med hänsyn till:

 

•    Odlingsegenskaper
•    Fodervärde och näringsinnehåll
•    Ekonomi

Krav på odlingsegenskaper
Majs utgör huvuddelen av grovfodret
i de flesta besättningar i Danmark. Därför
är skördestabiliteten på foder med hög smältbarhet en viktig parameter vid sortvalet. Köldtolerans och snabb utveckling på våren är också viktiga egenskaper för säker etablering av majsen. Likaså är en hög stjälkstyrka nödvändig för att säkra majsodlingen fram till skörd.

Maximalt fodervärde
Kornas näringsbehov och mjölk-avkastning säkras genom ett högt fodervärde hos majsen och det därefter följande ensilaget. Maximalt fodervärde är målet med LG Animal Nutrition.

Fodervärderingen hos LG Animal Nutrition sorterna baseras på en rad kriterier såsom total smältbarhet, smältbarheten i cellväggarna (FKNDF) och innehållet av icke smältbara cellväggar, stärkelseinnehåll samt torrsubstans. Likaså ingår den energi majsen producerar till den lakterande kon (NELp20), och inte minst den viktiga faktorn NELp20 MJ/kg torrsubstans. Det finns en fysisk gräns för hur mycket torrsubstans kon kan äta, därför är det extremt viktigt för den högav-kastande kon att energiinnehållet per kilo torrsubstans är så högt som möjligt.

Med LG Animal Nutrition sorterna, som alla uppfyller
dessa krav, är du som mjölkproducent säker på att få
majs av hög kvalitet och med det högsta fodervärdet.

Unikt för LG Animal Nutrition sorterna är att smältbarheten på restplantan- FK-NDF är helt i topp, samtidigt som skörden i fält är i absolut topp. Högt FK-NDF ger en hög foderupptagning. Detta är visat i danska utfodringsförsök, där en majssort med högt FK-NDF i förhållande till en med ett lågt FK-NDF har höjt mjölkavkastningen med upp till 2,5 kg EKM/ko/dag.

Förutom högre foderupptag, förbättrar en hög FK-NDF också kons hälsa. Energi från cellväggarna är extra energi till kon, utan att öka risken för sur vom. Högre stärkelseandel i fodret höjer också energiinnehållet, men också risken för sur vom och därmed sämre hälsa och nedsatt mjölkavkastning. Med LG Animal Nutrition sorterna utnyttjas kons produktionspotential fullt ut med bästa möjliga hälsa.

Bäst täckningsbidrag
Ekonomin i grovfoderodlingen ska ha hög prioritet i den moderna mjölkproduktionen. LG Animal Nutrition sorterna har förutom de bästa odlingsegenskaperna och högsta fodervärde också det bästa täckningsbidraget, när det redovisas i producerad kg EKM. I de olika tidighetsklasserna ger sorterna dessutom absolut toppskörd, mätt som foderenheter per hektar. LG Animal Nutrition sorterna ger odlingssäkerhet, högt fodervärde och en frisk besättning, samt det bästa täckningsbidraget.