Majs


Majs i vallfoder

Majs är grödan med hög stärkelsehalt och energi vilket passar bra ihop med ett proteinrikt vallfoder med hög smältbarhet. Det är också ett bra komplement att sprida sina risker på då den trivs vid torrår när vallen presterar sämre och tvärtom. En ko kan utfodras med 3-5 kg majs/dag. Man bör dock hålla koll på sortens icke smältbara fiberandel (iNDF), speciellt vid höga andelar majs i foderstaten, för att inte begränsa kons konsumtionsförmåga.

Tips för majsodling!
Vårplöj gärna, plantorna vill ha lätt, lucker och varm jord (minst 8-100C för att gro). Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna.
Använd ett sådjup på ca 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering.
Optimalt är 70-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2.
Skörda vid en ts-halt på ca 30%.
En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhållande till odlingslokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel.
Välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare.
Lättensilerad men tar lätt värme vid uttag.
Säljs i förpackningar om 50 000 frön.