Eng. rajgräs

Mellangröda, ej kvävefixerande, 2-/flerårig

  • Eng. rajgräs lättetablerat gräs
  • Mycket snabb tillväxt
  • Insådd under våren

Perennial ryegrass, Lolium perenne

Eng. rajgräs är ett lättetablerat gräs, ej kvävefixerande (flerårig), med en mycket snabb tillväxt. Det övervintrar normalt upp till Mälardalen (ej småländska höglandet vissa år) och kräver vinter för att gå i ax och vid vårsådd går den i ax först år 2. Eng. Rajgräs är lämplig för insådd under våren i både vår- och höstgrödor. Passar inte som eftersådd fånggröda eller till höstinsådd i höststråsäd för risken att utvintra. Vid nedvissning är kvävet tillgängligt relativt långsamt p g a hög C/N kvot.

Eng. Rajgräs är bra på att minska jorderosion och har bra ogräskonkurrens. Kan odlas på de flesta jordar och tål stor variation i pH.

Tips! Insådd på våren i höst- och vårgrödor med fröplacering eller bredspridning.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor