Etana

Brödvete med tolerens mot Stinksot och Dvärgstinksot

  • Höstvete med hög stabil avkastning
  • Hög motståndskraft mot gulrost
  • Goda bakningsegenskaper

Höstvetet Etana stink- och dvärgstinksot tolerant brödvetesort med hög stabil avkastning i kombination med god sjukdomsprofil och hög motståndskraft mot gulrost. Etana har en tidig mognad och uppskattas för sina mycket goda bakningsegenskaper, goda stråegenskaper och en hög vinterhärdighet.

Etana är en kärnfyllare, lite åt bestockare, som avkastar över medel och har en hög rymd- och tusenkornvikt. Kärntätheten byggs främst genom god bestockning och gynnas med odlingsåtgärder.

 

Sorttyp: Kärnfyllare bygger främst sin avkastning genom en hög tusenkornvikt. Bestockningsbenägenhet kring medel med en god kärnsättning i de enskilda axen.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

 

Etana visar god tolerens på resultaten från fältförsök på sotsvamparna stinksot och dvärgstinksot!

Scandinavian Seed har i egen regi under 3 år (2018-2020) lagt ut fältförsök som infekterats för att få en hög angreppsgrad och undersöka tolerans mot dvärgstinksot och stinksot på höstvete. Torråret 2018 blev det dessvärre för torrt för att det skulle bli några angrepp att gradera.

Försöksresultaten visar att höstvetesorten Etana är lika motståndskraftig mot både dvärgstinksot och stinksot som sorter på marknaden med liknande egenskaper, se graf nedan.

Är detta viktigt?
Ja, för att förstå varför behöver vi gå djupare in på vad som skiljer dessa sotsvampar åt och varför det är viktigt att inom vissa områden och produktionsgrenar odla toleranta sorter.
Stinksot och dvärgstinksot orsakas av svampar ut släktet Tilletia. Men trots att dessa två sotsvampar tillhör samma släkte finns det skillnader dem emellan.

Stinksot
Uppmärksammas genom tydliga sotangrepp på vetekärnorna med en illaluktande doft. Alla kärnor eller endast enstaka kärnor i axet kan angripas. Infektionen sker i groddplantstadier när
temperaturen är gynnsam, optimalt 5-10°C. Sporerna finns antingen som utsädesburen smitta eller som markburen smitta, där den förstnämnda är den huvudsakliga infektionsvägen.

Sporerna är ljus och mörkergroende. Tillväxten sker systemiskt i veteplantan och under småaxbildning förstörs kärnanlaget. Vid mognad omvandlas därmed angripna småax till sotkärnor. Dessa kärnor innehåller sotsporer som sedan vid tröskning sprids till friska kärnor och marken.

Dvärgstinksot
Uppmärksammas genom tydliga sotangrepp på vetekärnorna med illaluktande doft på plantor med kraftig bestockning och tydlig dvärgväxt. Det är inte alltid alla skott på en planta blir angripna utan även vanligt att enstaka strå blir kortare och angripna. Infektionen sker vid samma utvecklingsstadium som för vanlig stinksot men vid ett smalare temperaturintervall, 5-8°C. Sporerna är enbart ljusgroende och infektionen kommer nästan uteslutande från marksmitta.

Försök visar att långvarigt snötäcke gynnar angreppen av dvärgstinksot. Livscykeln ser ut på samma sätt som stinksot och vid tröskning sprids sporer på kärnor och marken. Den stora infektionsrisken sker därför om man odlar höstvete efter höstvete där sporer i ytan kan infektera nysådden.

För att bekämpa stinksot i konventionell odling kan kemisk betning användas men vid ekologisk odling är det viktigaste sättet att minska riskerna genom att odla toleranta sorter då gränsvärden för tidigare tillgängliga biologiska växtskyddsmedel kraftigt sänkts. För att förebygga angrepp av dvärgstinksot krävs odling av toleranta sorter och en växtföljd med avbrottsgrödor då smittan huvudsakligen är markburen.

Med våra resultat kan vi stärka den svenska höstveteodlingen med unika sortegenskaper som ger säkrare odlingsresultat för dig som växtodlare!

Dvärgstinksot tolerant sort!

”Nu finns resultat från 2 år som visar att brödvetesorten Etana har en lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper!”

I privata försök, utförda av Hushållningssällskapet på Gotland år 2019 och år 2020, visade brödvetet Etana sig ha lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper. Undersökningen görs i ”specialförsök” där man genom att sprida smittade kärnor på marken, 1-2 veckor efter sådd, får en höjd infektionsgrad och sedan avläsa antalet angripna ax strax innan skörd.

Försöket görs med 4 upprepningar och varje led blir utsatta för dvärgstinksotangrepp vid 3 tidpunkter på senhösten för att säkerställa en hög angrepsgrad. Resultaten som visas nedan är medel av 4 upprepningar. Där siffran motsvarar antal angripna ax/parcell. (12m²). Övriga marknadssorter kommer från olika aktörer på marknade och är till för att se spridningen i dagens material i tolerans mot Dvärgstinksot.

Behovet av toleransen är störst i den ekologiska odlingen men ger även en trygghet i den konventionella i de områden där dvärgstinksotsvamp förekommer.

“Kombinationen av en hög falltalsstabilitet, hög proteinhalt och hög rymdvikt ger Etana resultatet ett utmärkt kvarnvete med mycket fina bakningsegenskaper!”

https://youtu.be/mRtQBylkzYo

 

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13ninja_column_14ninja_column_15
Obehandlat / OmrådeAAA-BA-BBBD-ED-ED-FD-FFFSverigeSverige
År / Sort kg/ha20222021202220212022202120222021202220212022202120222021
Syntetisk mätare11628101671162810067-986710659102661065910116-99951130510096
Etana103107*103106*-10499108*99105*-103101105*
Behandlat / OmrådeAAA-BA-BBBD-ED-ED-FD-FFFSverigeSverige
År / Sort kg/ha20222021202220212022202120222021202220212022202120222021
Syntetisk mätare12332108531232610631-1018710623113231062310896-105551190110790
Etana99104100103-103105105*105105*-105*101104*
Källa: Officiella försök år 2021-2022, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

 

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13ninja_column_14
År 2018-2022
OmrådeA-BA-BA-BA-BA-BA-BD-FD-FD-FD-FD-FD-FSverige
Sort kg/ha / År201820192020202120222018-2022201820192020202120222018-20222018-2022
Syntetisk mätare729512091118731063112326108608272119351173710896106231072010875
Etana10310199108*1001021039799105*105101101

Källa: Officiella försök årsvis år 2018-2022, behandlat. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Stråbrytning: 100-0, 0 = bäst. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd.  * = Signifikans skörderesultat jämfört med mätare.

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
År 2018-2022
Behandlat Syntetisk mätareEtana
Råprotein, % av TS12,1+/-0
Rymdvikt, g/l820+8
Tusenkornvikt, g47,6+1,1
Falltal, sek371,5+7
Stärkelse, % av TS68,5+0,7
Gluten, % av Ts27,2+0,5
Strålängd, cm79+2
Stråbrytning, %22−16
Stråstyrka, %90+1
Mognadstid dagar309−1
.
Sjukdomar / Obehandlat
Mjöldagg, %2+1
Brunrost, %3+1
Gulrost, %6−5
Bladfläcksjuka, %5+/-0
Svartpricksjuka, %11+9

Källa: Behandlat Officiella försök år 2018-2022. Stråbrytning: 100-0, 0 = bäst. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform). Sjukdomar obehandlat.